Η κα Ε. Παπαδοπούλου, του Τμήματος Διοικητικών Κυρώσεων, της Δ/νσης Εξυπηρ/σης Επιχειρηματία Δήμου Θεσσαλονίκη ενημερώνει το Simposio.news:

Αρμοδιότητα του Τμήματος Διοικητικών Κυρώσεων της Δ/νσης Εξυπηρ/σης Επιχειρηματία του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι η επιβολή διοικητικών ποινών σε βάρος καταστημάτων και επιχειρήσεων που αδειοδοτούνται από το Δήμο Θεσσαλονίκης, μετά από τη βεβαίωση παραβάσεων οι οποίες διαπιστώνονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα (Ελληνική και Δημοτική Αστυνομία, Διεύθυνση Περ. Υγιεινής & Υγ. Ελέγχου, Διεύθυνση Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών, Ε.Φ.Ε.Τ., Πυροσβεστική Υπηρεσία κ.α.) και εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Adeia-leitourgias-katastimatosΠοιες είναι οι πιο συνηθισμένες παραβάσεις στο κλάδο της εστίασης όσον αφορά την άδεια του καταστήματος τόσο στα εστιατόρια όσο και στα café-bar, τι περιλαμβάνουν οι έλεγχοι και ποιες οι κυρώσεις αυτών;

α) Οι συνηθισμένες παραβάσεις που βεβαιώνονται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (KYE) αφορούν λειτουργία καταστήματος χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, χωρίς άδεια κοινοχρήστου χώρου, χωρίς άδεια μουσικής. Επίσης βεβαιώνονται πολλές παραβάσεις του ΠΔ 180/79, λόγω μη τήρησης των όρων της κατεχόμενης άδειας από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης (π.χ. Υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας καταστήματος, Υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας μουσικής, για ηχορύπανση {πάνω από 80 db Καφε-Μπαρ ή πάνω από 100 db τα κέντρα διασκέδασης}, χρήση μουσικής με ανοικτές πόρτες και διατάραξη κοινής ησυχίας, αυθαίρετες κατασκευές, αυθαίρετες επεμβάσεις στα διατηρητέα κτίρια) και πολλές παραβάσεις για την ανάπτυξη περισσότερων τραπεζοκαθισμάτων από αυτά που επιτρέπεται από την κατεχόμενη άδεια.

Οι κυριότερες διοικητικές κυρώσεις είναι οι παρακάτω:

 1. Λειτουργία καταστήματος χωρίς άδεια.

Στην περίπτωση διαπίστωσης λειτουργίας καταστήματος χωρίς άδεια, εκδίδεται απόφαση σφράγισης.

Η απόφαση σφράγισης εκδίδεται σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 Υγειονομικής Διάταξης, καθώς και του άρθρου 80 παρ. 6      Ν. 3463/06 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), σύμφωνα με το οποίο, «6. …για την παροχή της εντολής προς σφράγιση αυτών, αρμόδιος είναι ο δήμαρχος , ο οποίος οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνδρομή των προϋποθέσεων να λάβει τη σχετική απόφαση. Το ίδιο όργανο, εντός της αυτής προθεσμίας, παρέχει την εντολή για τη σφράγιση των καταστημάτων που λειτουργούν χωρίς άδεια.»

Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 3 του Ν. 3463/06 «Το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.».

 1. Προσωρινή αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος.

Η άδεια λειτουργίας αφαιρείται προσωρινά για χρονικό διάστημα από 10 έως 60 ημέρες εφ’ όσον διαπιστωθούν εντός έτους τρεις (3) από τις παρακάτω παραβάσεις, οι οποίες περιγράφονται από το Π.Δ. 180/79, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 457/90, 231/89, 36/94, 257/01 και 264/03:

 • Χρήση μουσικής (ζωντανής ή μέσω στερεοφωνικού συγκροτήματος) χωρίς την ύπαρξη της προβλεπόμενης άδειας μουσικής.
 • Απασχόληση προσωπικού χωρίς άδεια εργασίας.
 • Υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας καταστήματος.
 • Υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας μουσικής.
 • Ηχορύπανση.
 • Πώληση Οινοπνευματωδών Ποτών σε ανήλικους.
 • Μη τοποθέτηση πινακίδας απαγόρευσης εισόδου σε ανηλίκους.

Επίσης η άδεια αφαιρείται προσωρινά για το ίδιο χρονικό διάστημα στη περίπτωση που διαπιστωθεί μία (1) παράβαση για τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Επεισόδια αντικοινωνικού χαρακτήρα.
 • Διακίνηση ναρκωτικών.

Η απόφαση σφράγισης εκδίδεται σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 6      Ν. 3463/06 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), σύμφωνα με τις οποίες, «6. ….για την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ενός καταστήματος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την παροχή της εντολής προς σφράγιση αυτών, αρμόδιος είναι ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος Κοινότητας, ο οποίος οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνδρομή των προϋποθέσεων να λάβει τη σχετική απόφαση……»

            ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 4249/2014, <<«7Α. Η αστυνομική αρχή του τόπου της έδρας των κέντρων διασκεδάσεως και των καταστημάτων του άρθρου 1 παρ. 1 του π.δ. 180/1979 (Α΄ 46), καθώς και των λοιπών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά υγειονομικές διατάξεις προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, σφραγίζει υποχρεωτικά το κατάστημα για χρονικό διάστημα δέκα ημερών, αν βεβαιώνονται από αστυνομικούς συνολικά, εντός έτους, τρεις παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση α΄ του π.δ. 180/1979, ως ισχύει. Αντίγραφο της απόφασης σφράγισης του καταστήματος και της σχετικής έκθεσης κοινοποιούνται αυθημερόν στον κατά τόπο αρμόδιο δήμο, ο οποίος οφείλει στο χρονικό αυτό διάστημα να εκδώσει την απόφαση αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος. Σε περίπτωση που αποφασισθεί από τον οικείο δήμο η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ημερών, η σφράγιση διατηρείται και για τον πέραν των δέκα ημερών χρόνο.»

 1. Οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 457/90, 231/89, 36/94, 257/01 και 264/03, η άδεια λειτουργίας καταστήματος αφαιρείται οριστικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Παραβίαση της τιθέμενης σφραγίδας από το κατάστημα, κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο το κατάστημα ήταν σφραγισμένο λόγω προσωρινής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας.
 • Τελεσίδικη καταδίκη κατόχου άδειας λειτουργίας κέντρου διασκέδασης ή καταστήματος για παραβάσεις άρθρου 2 παρ. 2 του ΠΔ 180/79.

Επίσης η άδεια λειτουργίας δύναται να αφαιρεθεί οριστικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Αυξημένη παραβατικότητα μέσω συνεχόμενων προσωρινών αφαιρέσεων της άδειας λειτουργίας καταστήματος.
 • Στην περίπτωση κατά την οποία έχουν πραγματοποιηθεί τρεις (3) σφραγίσεις του καταστήματος λόγω προσωρινής αφαίρεσης, και διαπιστώνεται νέα παράβαση σε χρονικό διάστημα 12 μηνών από την έκτιση της τελευταίας σφράγισης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ.Α’ 87//07-06-2010) η αρμοδιότητα λήψης Απόφασης για την οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος, υπάγεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του κάθε Δήμου.

 1. Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος.

Η άδεια λειτουργίας καταστήματος ανακαλείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Κατόπιν εισήγησης του ελεγκτικού οργάνου σε περίπτωση παραβάσεων της Υγειονομικής Νομοθεσίας (άρθρο 9 του Ν. 4235/2014).
 • Λόγω διαπίστωσης αυθαίρετων κατασκευών από τη Διεύθυνση Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών (υπ’ αριθμ. 1354/1989 και 5875/1999 Αποφάσεις Σ.τ.Ε.)
 • Τοποθέτηση Η/Υ εντός Κ.Υ.Ε. που είναι εφοδιασμένο με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, στο οποίο δεν υπάρχει η προβλεπόμενη άδεια παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, (υπ’ αριθμ. 3946/05 γνωμοδότηση Εισαγγελέα Πλημ/κων Θεσσαλονίκης και το υπ’ αριθμ. 41596/24-8-2006 έγγραφο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.)
 • Ανάκληση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας του καταστήματος από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (υπ’ αριθμ. 3/1981 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ τ.Β’ 20/19.1.1981)).
 • Έλλειψη χώρου πάρκινγκ από Κέντρα Διασκέδασης (Π.Δ. 257/2001 (ΦΕΚ τ.Β’ 184/10-08-2001)).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ.Α’ 87//07-06-2010) η αρμοδιότητα λήψης Απόφασης για την ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος, υπάγεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του κάθε Δήμου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 1. Λειτουργία επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου χωρίς άδεια.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3037/2002 (ΦΕΚ 174/Α/30-7-2002) «Για τη λειτουργία επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου απαιτείται ειδική αδεία του δήμου η της κοινότητας στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το κατάστημα και αν λειτουργεί σε πλοίο της Λιμενικής Αρχής του αφετηρίου λιμένα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λειτουργία αμιγούς επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου χωρίς άδεια, το κατάστημα πρέπει να σφραγισθεί».

 1. Προσωρινή αφαίρεση άδειας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου αφαιρούνται προσωρινά για διάστημα 10-60 ημερών από την υπηρεσία που τις χορήγησε, στις εξής περιπτώσεις (άρθρο 3 της ΥΑ 1107414/1491/Τ/2003 ΦΕΚ 1827/Β/8.12.2003):

α. Σε περίπτωση απομόνωσης αιθουσών μεταξύ τους, εφόσον ο χώρος διαθέτει περισσότερες από μια αίθουσες.

β. Σε περίπτωση δημιουργίας και άλλης μη προβλεπόμενης εισόδου ή εξόδου που οδηγεί σε ιδιωτική κατοικία ή άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο.

γ. Σε περίπτωση προσθήκης ηλεκτρονικών υπολογιστών πέραν του αναφερομένου στην άδεια λειτουργίας αριθμού.

δ. Σε περίπτωση τοποθέτησης Η/Υ σε κουβούκλια και σύνδεσής τους με κονσόλες, χειριστήρια, κουμπιά (πλήκτρα) κ.λπ.

ε. Σε περίπτωση χρήσης άλλων «κωδικών πρόσβασης» (passwords) σε προγράμματα που είναι εγκατεστημένα στους Η/Υ, εκτός αυτών του Server, που πρέπει να είναι ευκρινώς καταχωρημένοι σε «ειδικό βιβλίο».

στ. Σε περίπτωση χρήσης προγραμμάτων που αποκρύπτουν, διαγράφουν ή τροποποιούν αρχεία (files) ή φακέλους (folders) του Η/Υ.

ζ. Σε περίπτωση ύπαρξης κερματοδεκτών, κερματοδοτών και οποιουδήποτε άλλου συστήματος εισαγωγής χρημάτων, χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών κ.λπ. σε Η/Υ.

η. Σε περίπτωση χρήσης τηλεχειριστηρίου (telecontrol) οποιουδήποτε είδους.

θ. Σε περίπτωση μη σύνδεσης των Η/Υ σε τοπικό δίκτυο (LAN).

 1. Οριστική αφαίρεση άδειας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου αφαιρούνται οριστικά στις εξής περιπτώσεις (άρθρο 3 της ΥΑ 1107414/1491/Τ/2003 ΦΕΚ 1827/Β/8.12.2003):

α. Τα πρόσωπα, στο όνομα των οποίων χορηγήθηκαν αυτές, στερηθούν έστω και ένα των προσόντων (προϋποθέσεων) που απαιτούνται για την αρχική χορήγηση τους.

β. Εντός των καταστημάτων αυτών γίνεται χρήση, διακίνηση ή εμπορία ναρκωτικών.

γ. Οι παραβάσεις που αναφέρθηκαν στην περίπτωση της προσωρινής αφαίρεσης διαπραχθούν καθ’ υποτροπή.

δ. Παραβιασθούν οι, λόγω προσωρινής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών, τεθείσες προς τούτο σφραγίδες στους Η/Υ ή στο κατάστημα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όλες οι παραπάνω ποινές αφορούν μόνο τον χώρο ανάπτυξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, εάν πρόκειται για μικτό κατάστημα (π.χ. ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΙΝΤΕΡΝΕΤ).

Οι ποινές αφορούν όλο το κατάστημα, εάν πρόκειται για αμιγές κατάστημα προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

ΣΥΧΝΕΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

 1. Ποιες δυνατότητες προσφυγής έχω εφ’ όσον εκδοθεί απόφαση σφράγισης για το κατάστημα μου;

Α.Κατά των αποφάσεων σφράγισης που εκδίδονται από την υπηρεσία μας, έχετε δυνατότητα άσκησης προσφυγής:

α) Σε πρώτο βαθμό ενώπιον του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, (Καθ. Ρωσίδη 11 – Τ. Οικονομίδη, τηλ. 2313-309470, 2313-309440), Προϋπόθεση για να θεωρηθεί η προσφυγή σας ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης έγκυρη, είναι να ασκηθεί εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σφράγισης,

β) Στην περίπτωση έκδοσης Απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με την οποία απορρίπτεται η προσφυγή σας, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Άρθρου 152 Ν. 3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της παραπάνω Απόφασης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η κατάθεση προσφυγής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης δεν αναστέλλει υποχρεωτικά την εκτέλεση της σφράγισης. Επίσης, η παραπάνω διαδικασία δεν αφορά ποινές που επιβάλλονται σε εφαρμογή του άρθρου 57 του Ν. 4249/2014 (προσωρινή αφαίρεση άδειας), και για τις οποίες κατατίθεται ιεραρχική προσφυγή στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Β. Πέρα από τις παραπάνω προσφυγές, μπορείτε να καταθέσετε προσφυγή και αίτηση αναστολής κατά των Αποφάσεων σφράγισης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Η προσφυγή καθώς και η τυχόν προσωρινή διαταγή που θα σας χορηγηθεί από το Δικαστήριο, θα πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δήμο μας με δικαστικό επιμελητή προκειμένου να μην πραγματοποιηθεί η σφράγιση.

 1. Το κατάστημα μου σφραγίστηκε και πρέπει να πραγματοποιηθούν εργασίες ή να γίνουν έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές για να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας. Τι μπορώ να κάνω;

Μπορείτε να καταθέσετε αίτηση στην υπηρεσία μας με την οποία θα ζητάτε την αποσφράγιση του καταστήματος προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες ή οι αναγκαίοι έλεγχοι για την έκδοση της άδειας σας, με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ή ηλεκτρολόγου που να βεβαιώνει ότι το κατάστημα χρήζει εργασιών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τυχόν αποσφράγιση θα αφορά αποκλειστικά την εκτέλεση εργασιών ή τη διενέργεια ελέγχων στο κατάστημα και όχι τη λειτουργία του. Επίσης η παραπάνω διαδικασία δεν παρέχεται σε περίπτωση σφράγισης που έχει πραγματοποιηθεί από την Ελληνική Αστυνομία σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 4249/2014.

 1. Είμαι ιδιοκτήτης-εκμισθωτής καταστήματος, το οποίο σφραγίστηκε ενώ το λειτουργούσε ο ενοικιαστής μου, ο οποίος έχει πλέον αποχωρήσει. Τι μπορώ να κάνω;

Μπορείτε να ζητήσετε την αποσφράγιση του καταστήματος επικαλούμενος την αποχώρηση του μισθωτή σας και προσκομίζοντας κάποια απαραίτητα δικαιολογητικά (μισθωτήριο συμβόλαιο, λύση μίσθωσης ή δικαστική απόφαση βίαιης αποβολής και απόδοσης μισθίου). Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει συναφθεί λύση μίσθωσης, θα χρειαστεί να μας καταθέσετε υπεύθυνη δήλωση βεβαιωμένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα μας δηλώνετε την αποχώρηση του μισθωτή σας.

 1. Αντιμετωπίζω προβλήματα από τη λειτουργία καταστήματος (ηχορύπανση, διατάραξη κοινής ησυχίας, κατάληψη κοινοχρήστου χώρου κ.α.). Τι μπορώ να κάνω;

Μπορείτε να αναφέρετε εγγράφως και επωνύμως στην υπηρεσία μας τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε από τη λειτουργία κάποιου καταστήματος. Η υπηρεσία μας θα διαβιβάσει την αίτηση-καταγγελία σας στους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς, προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθούν παραβάσεις, η υπηρεσία μας θα επιβάλλει τις προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία κυρώσεις.

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                              

Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ  

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΚΥΡΩΣΕΩΝ              

ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1Α.                             

Τ.Κ. 54640 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ              

Πληροφορίες: Ε. Παπαδοπούλου                           

ΤΗΛ.: 2313317317                 

email:el.papadopoulou@thessaloniki.gr

Θεσ/νίκη 18-04-2016

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους της αναρτήσεως είτε ολόκληρης, με οποιαδήποτε μεταβολή του ανωτέρω κειμένου και χωρίς την παράθεση του απευθείας συνδέσμου στην ανάρτηση αυτή που είναι: www.simposio.news
Οι απόψεις των συντακτών είναι προσωπικές και το Simposio.news δεν φέρει καμία ευθύνη.
Το simposio.news επιφυλάσσεται για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων του.