Κατάρτιση προσωπικού επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07:

οι επιχειρήσεις τροφίμων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων είναι υποχρεωμένες να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με το χειρισμό τροφίμων.

 

Οι μικρές επιχειρήσεις ή οι επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του Κανονισμού 852/2004, αλλά υποχρεούνται να ακολουθούν μεθοδολογία που βασίζεται στις αρχές του HACCP, θα πρέπει να εκπαιδεύουν ή να καταρτίζουν υποχρεωτικά όλο το προσωπικό τους, που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην προαναφερθείσα Υπουργική απόφαση ακολουθώντας τα προγράμματα που έχει εκπονήσει και εγκρίνει ο ΕΦΕΤ.

Οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP, μπορούν ή να εφαρμόσουν τα προγράμματα του ΕΦΕΤ ή να αναπτύξουν προγράμματα κατάρτισης προσωπικού, κατάλληλα για το μέγεθος και το είδος της επιχείρησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το σύστημα HACCP που εφαρμόζουν. Η κατάρτιση του προσωπικού τεκμηριώνεται από την επιχείρηση, μέσω της τήρησης κατάλληλων αρχείων, στα πλαίσια του επισήμου ελέγχου τροφίμων βάσει των κανονισμών 852/2004 και 882/2004.

Οι εξαιρέσεις

Από την υποχρέωση παρακολούθησης των ανωτέρω προγραμμάτων δύναται να εξαιρείται μόνο το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου συναφούς κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.

Η επιχείρηση η οποία προγραμματίζει να εκπαιδεύσει το προσωπικό της ή ο εργαζόμενος σε επιχείρηση τροφίμων ο οποίος ενδιαφέρεται να αποκτήσει βεβαίωση εκπαίδευσης για κάποιο από τα προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης επιλέγει τον Εκπαιδευτικό Φορέα με τον οποίο επιθυμεί να συνεργαστεί, αφού λάβει διαβεβαίωση από τον Εκπαιδευτικό Φορέα ότι κατά την εκπαίδευση θα χρησιμοποιηθούν Εκπαιδευτές από το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τους κατάλληλους χώρους και εποπτικά μέσα μπορούν να διεξάγουν οι ίδιες την εκπαίδευση, αρκεί να τηρούν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές και να χρησιμοποιούν Εκπαιδευτές από το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ. Ο αριθμός των καταρτιζόμενων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 άτομα ανά κύκλο εκπαίδευσης.

Κατάρτιση προσωπικού επιχειρήσεων εστίασηςΑπό την θεωρία στην πρακτική

Τα προγράμματα κατάρτισης αποτελούνται από το θεωρητικό ή και το πρακτικό μέρος. Η αναβάθμιση της παρεχόμενης κατάρτισης εξασφαλίζεται με την εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Η μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων ως προς το θεωρητικό μέρος και την πρακτική άσκηση θα ακολουθεί τη σύγχρονη διεθνή εμπειρία και θα βασίζεται στις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων.

Επίλυσις Λογιστική

Σαλαμίνος 4 | Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310226892

epilisis.net

Επίλυσις Λογιστική

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους της αναρτήσεως είτε ολόκληρης, με οποιαδήποτε μεταβολή του ανωτέρω κειμένου και χωρίς την παράθεση του απευθείας συνδέσμου στην ανάρτηση αυτή που είναι: www.simposio.news
Οι απόψεις των συντακτών είναι προσωπικές και το Simposio.news δεν φέρει καμία ευθύνη.
Το simposio.news επιφυλάσσεται για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων του.